Xa-cha-ri 10:3

Xa-cha-ri 10:3 KTHD

“Ta giận những người chăn dân Ta vô cùng, Ta sẽ trừng phạt họ. Bây giờ Chúa Hằng Hữu Vạn Quân sẽ đến săn sóc Giu-đa là bầy chiên Ngài. Ngài sẽ ban cho họ sức lực và vinh quang như chiến mã oai phong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share