Tích 1:6

Tích 1:6 KTHD

Người lãnh đạo phải có nếp sống gương mẫu, trung thành với vợ, con cái phải yêu mến Chúa, không bị mang tiếng hư hỏng hay ngỗ nghịch.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share