Tích 1:5

Tích 1:5 KTHD

Ta nhờ con ở lại Cơ-rết để thu xếp cho xong các việc còn dở dang, và bổ nhiệm người lãnh đạo Hội Thánh tại các thành phố theo lời ta dặn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share