Tích 1:3

Tích 1:3 KTHD

Nay đã đến thời kỳ Đức Chúa Trời bày tỏ Phúc Âm và ủy thác cho ta công bố khắp nơi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share