Tích 1:2

Tích 1:2 KTHD

Cốt để họ được sống vĩnh cửu, bởi Đức Chúa Trời—Đấng không hề nói dối—đã hứa ban sự sống ấy cho họ trước khi sáng tạo trời đất.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share