Tích 1:15

Tích 1:15 KTHD

Người trong sạch nhìn thấy mọi vật đều trong sạch. Nhưng người ô uế, vô đạo, chẳng thấy gì trong sạch hết, vì trí óc và lương tâm đã bị dơ bẩn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share