Tích 1:14

Tích 1:14 KTHD

Đừng lưu ý đến những chuyện hoang đường của người Do Thái và các điều răn dạy của những người đã khước từ chân lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share