Tích 1:13

Tích 1:13 KTHD

Ông nói thế mà đúng. Vì vậy, con phải khiển trách nghiêm minh, để đức tin họ được vững vàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share