Tích 1:10

Tích 1:10 KTHD

Có rất nhiều người, nhất là những người câu nệ lễ cắt bì, chỉ biết chống đối, huênh hoang, lừa dối người ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share