Khải Huyền 8:6

Khải Huyền 8:6 KTHD

Bảy thiên sứ cầm bảy chiếc kèn sửa soạn thổi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share