Khải Huyền 8:4

Khải Huyền 8:4 KTHD

Khói hương cùng lời cầu nguyện các thánh đồ từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share