Khải Huyền 8:2

Khải Huyền 8:2 KTHD

Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và được trao cho bảy chiếc kèn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share