Khải Huyền 19:21

Khải Huyền 19:21 KTHD

Những kẻ còn lại đều bị giết bằng gươm từ miệng Đấng cưỡi ngựa. Chim chóc ăn thịt chúng no nê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share