Khải Huyền 15:2

Khải Huyền 15:2 KTHD

Tôi thấy biển đầy thủy tinh rực lửa. Đứng trên mặt biển là những người đã chiến thắng con thú, vì không chịu thờ lạy tượng nó, cũng không cho ghi số nó trên trán hoặc trên tay. Tay họ đều nâng đàn hạc của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share