Thi Thiên 88:2

Thi Thiên 88:2 KTHD

Xin nghe lời con cầu nguyện, xin lắng nghe tiếng con kêu khóc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share