Thi Thiên 86:9

Thi Thiên 86:9 KTHD

Tất cả dân tộc Chúa tạo dựng sẽ đến quỳ lạy trước mặt Chúa; và ca tụng tôn vinh Danh Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share