Thi Thiên 86:2

Thi Thiên 86:2 KTHD

Xin bảo vệ mạng sống con, vì con được biệt riêng cho Chúa. Xin Chúa giải cứu con, vì con phục vụ và tin cậy nơi Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share