Thi Thiên 86:16

Thi Thiên 86:16 KTHD

Xin nhìn xuống và thương xót con. Ban sức mạnh cho đầy tớ Chúa; cứu giúp đứa con của tớ gái Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share