Thi Thiên 86:1

Thi Thiên 86:1 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nghiêng tai nghe lời con cầu nguyện; xin cứu giúp con giữa cảnh cùng khốn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share