Thi Thiên 84:8

Thi Thiên 84:8 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin rủ nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng nghe, ôi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share