Thi Thiên 83:8

Thi Thiên 83:8 KTHD

A-sy-ri cũng gia nhập liên minh, để trợ lực con cháu của Lót.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 83:8