Thi Thiên 83:5

Thi Thiên 83:5 KTHD

Họ đồng thanh chấp thuận kế hoạch. Kết liên minh quân sự chống Ngài
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 83:5