Thi Thiên 82:7

Thi Thiên 82:7 KTHD

Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm, và ngã xuống như những người cầm quyền khác.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share