Thi Thiên 82:6

Thi Thiên 82:6 KTHD

Ta xác nhận: ‘Các ngươi là thần; Tất cả đều là con trai của Đấng Chí Cao.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share