Thi Thiên 82:5

Thi Thiên 82:5 KTHD

Nhưng bọn áp bức không biết gì, cũng chẳng hiểu gì! Chúng cứ mò mẫm trong bóng tối, tất cả nền móng trên đất đều rúng động.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share