Thi Thiên 82:2

Thi Thiên 82:2 KTHD

“Các ngươi phân xử bất công và thiên vị người gian tà mãi đến bao giờ?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share