Thi Thiên 77:18

Thi Thiên 77:18 KTHD

Sấm nổi ầm ầm trong gió trốt; ánh sáng thắp rực rỡ thế gian. Đất run lên và chấn động.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share