Thi Thiên 77:16

Thi Thiên 77:16 KTHD

Khi thấy Chúa, lạy Đức Chúa Trời, các dòng nước lặng nhìn và run rẩy! Biển sâu rúng động trước mặt Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share