Thi Thiên 74:7

Thi Thiên 74:7 KTHD

Họ châm lửa đốt nơi thánh Chúa. Biến nơi Danh Ngài ngự ra ô uế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 74:7