Thi Thiên 74:14

Thi Thiên 74:14 KTHD

Chúa chà nát đầu thủy quái Lê-vi-a-than, đem thịt nó cho muông thú trong hoang mạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share