Thi Thiên 74:12

Thi Thiên 74:12 KTHD

Chúa, Đức Chúa Trời, là Vua của tôi từ nghìn xưa, đem ơn cứu rỗi xuống trần thế.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share