Thi Thiên 61:8

Thi Thiên 61:8 KTHD

Mãi mãi con sẽ ca ngợi Danh Ngài, giữ trọn lời khấn hứa ngày đêm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share