Thi Thiên 61:7

Thi Thiên 61:7 KTHD

Trước mặt Đức Chúa Trời, người được sống mãi. Xin chân lý, nhân từ bảo vệ vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share