Thi Thiên 58:8

Thi Thiên 58:8 KTHD

Như con sên rỉ nước tan dần, như thai sinh non, không thấy ánh dương.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 58:8