Thi Thiên 58:5

Thi Thiên 58:5 KTHD

phớt lờ tiếng người dụ rắn, dù tiếng sáo huyền hoặc đến đâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 58:5