Thi Thiên 58:10

Thi Thiên 58:10 KTHD

Người công chính vui mừng khi được báo thù. Họ sẽ chùi chân trong máu người ác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 58:10