Thi Thiên 54:5

Thi Thiên 54:5 KTHD

Theo đức thành tín, xin Ngài tiêu diệt. Báo trả công minh những kẻ ác thù.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 54:5