Thi Thiên 54:4

Thi Thiên 54:4 KTHD

Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng cứu giúp con. Chúa nâng đỡ nuôi dưỡng hồn con!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share