Thi Thiên 40:9

Thi Thiên 40:9 KTHD

Con đã rao truyền cho dân Chúa về công chính của Ngài. Thật con không thể nào nín lặng âm thầm, như Ngài đã biết, lạy Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share