Thi Thiên 40:6

Thi Thiên 40:6 KTHD

Chúa chẳng thích lễ vật, sinh tế. Ngài chỉ muốn con nhất mực vâng lời, Chúa không đòi lễ thiêu chuộc tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share