Thi Thiên 40:15

Thi Thiên 40:15 KTHD

Xin cho họ khiếp đảm vì tủi thẹn, vì họ nói: “Ha! Chúng ta đã bắt được hắn!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share