Thi Thiên 40:12

Thi Thiên 40:12 KTHD

Tai họa chung quanh con— nhiều vô kể! Tội con ngập đầu, đâu dám ngước nhìn lên. Chúng nhiều hơn tóc trên đầu con. Khiến con mất hết lòng can đảm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share