Thi Thiên 36:4

Thi Thiên 36:4 KTHD

Nằm trên giường tính toan điều ác, quyết tâm theo con đường gian trá, không từ bỏ hành vi sai trái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share