Thi Thiên 36:3

Thi Thiên 36:3 KTHD

Miệng lưỡi nó đầy lời xảo trá, không chút khôn ngoan, chẳng tốt lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share