Thi Thiên 36:2

Thi Thiên 36:2 KTHD

Nó chỉ lo tâng bốc bản thân, đến nỗi không thấy tội cũng không ghét tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share