Thi Thiên 36:12

Thi Thiên 36:12 KTHD

Kìa! Người làm ác ngã rạp! Họ bị xô ngã không trở dậy nổi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share