Thi Thiên 21:7

Thi Thiên 21:7 KTHD

Vì vua đặt niềm tin nơi Chúa Hằng Hữu, nơi Đấng Chí Cao đầy dẫy nhân từ, vua sẽ không lay chuyển, không suy vong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share