Thi Thiên 21:5

Thi Thiên 21:5 KTHD

Nhờ chiến thắng Chúa ban, người quang vinh tuyệt đỉnh, được bao phủ trong vinh dự, và uy nghiêm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share