Thi Thiên 21:4

Thi Thiên 21:4 KTHD

Người cầu xin được sống dài lâu, Chúa cho đời người dài đến vô tận.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share