Thi Thiên 21:1

Thi Thiên 21:1 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, vua vui mừng nhờ năng lực Chúa, được đắc thắng, người hân hoan biết bao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share